Zakaj Mapping?

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja državna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Skrbi za povezavo med socialnimi partnerji in nudi podporo v razvojnih, raziskovalnih, izvedbenih, izobraževalnih in sistemskih procesih, ki prispevajo h kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja prebivalcev Republike Slovenije v luči vseživljenjskega učenja.

V obdobju do 2020 je delovanje CPI usmerjeno v:

  • oblikovanje učinkovitega in transparentnega sistema kvalifikacij, ki se odziva na potrebe družbe in trga dela,
  • izboljšanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh
  • ter zagotavljanje strokovne podpore izvajalcem izobraževanja in usposabljanja.

Projekt Mapping sovpada s strateškimi cilji CPI, da bo v okviru zagotavljanja večje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja

  • poiskal poti za razvoj fleksibilnih kurikulov, ki bodo omogočali prilagajanje individualnim potrebam posameznika ter bodo naravnani na potrebe trga dela,
  • spodbujal razvoj didaktičnih modelov s poudarkom na e-učenju ter na razvoju ključnih kompetenc
  • ter zagotovil strokovno podporo izvajalcem izobraževanja in usposabljanja pri implementaciji razvojnih rešitev v prakso.

Slovenska zakonodaja zahteva uporabo osebnih izobraževalnih načrtov za dijake s posebnimi potrebami. Individualizirani načrti pa so seveda uporabni za vse udeležence v izobraževanju. Praksa kaže, da se implementacija individualiziranega učenja razlikuje od šole do šole. Razvil se je tudi koncept mape učnih dosežkov oz. portfolia, pripomočka za spremljanje napredka vsakega posameznega dijaka, vendar ta model ni predpisan in se ne uporablja sistematično. Od projekta Mapping pričakujemo, da bomo dobili novo znanje in spretnosti za uvajanje in izoboljšanje individualiziranega učenja na slovenskih šolah.